iStartUp สอน เทคนิคการใช้งาน LINE OA ที่ธุรกิจเจ้าใหญ่ๆ ใช้กัน เพื่อรักษาฐานลูกค้า พร้อมกระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจของคุณ.